Deklaracja dostępności

Opera Leśna to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, które bez przeszkód mogą korzystać z wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie obiektu oraz strony internetowej www.operalesna.pl.

Dostępność architektoniczna

­­­Obiekt

Bramy wejściowe prowadzące do obiektu są dostępne z poziomu terenu.

Większość terenu przeznaczonego do zwiedzania obiektu dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie położenia chodników i ścieżek, które usytuowane są na jednym poziomie. Obiekt w części widowni został wyposażony w windę oraz podjazdy dla wózków w ciągach komunikacyjnych. Na widowni znajduje się 100 miejsc siedzących dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do wejścia na teren obiektu wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Na terenie obiektu brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dojazd i parking

Opera Leśna nie posiada na swoim terenie parkingu dla gości. W czasie trwania wydarzeń, samochody z osobami niepełnosprawnymi mają możliwość podjechania pod samą bramę główną obiektu bez wydanego identyfikatora. Przy bramie głównej są wyznaczone dwa wyraźnie oznaczone miejsca do postoju stałego. Kolejne dwa miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami znajdują się przy ulicy Moniuszki na początku drogi pieszej, prowadzącej do obiektu.

Droga piesza do Opery Leśnej jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Bilety na wydarzenia

W przypadku zainteresowania zakupem biletu na wydarzenia organizowane na scenie głównej obiektu zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Widza (bilety@bart.sopot.pl), które udzieli praktycznych informacji w zakresie zakupu miejsc specjalnych na widowni.

Dostępność cyfrowa

Opera Leśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery Leśnej.

Data publikacji strony internetowej: 25 maja 2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25 maja 2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre treści zostały opublikowane na stronie internetowej z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do właściwej prezentacji danego zagadnienia
 • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub przez firmy zewnętrzne
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, ponieważ
  zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: …………………..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Nawigacja: klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER
 • Powiększanie tekstu: klawisz CTRL  oraz klawisze „+” , „-” i klawisz „0”

Strona posiada dodatkowe ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • alternatywne opisy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli potrzebujesz dodatkowych udogodnień lub masz pytania, skontaktuj się z nami!

E-mail: sekretariat@bart.sopot.pl

Telefon: +48 58 555 84 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gmina Miasta Sopotu

Adres: Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

E-mail: anetta.konopacka@um.sopot.pl.

Telefon: +48 58 5213751

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.